Tag Archives: Ruddy Shelduck

chakravakasana

Jim Bennitt demonstrates Chakravakasana, a short “cat-cow” vinyasa.

Chakravaka = Ruddy Shelduck

Advertisements